ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáãÛÇÑÈíÉ

ÇáÌÇãÚÇÊ  ÇáãÛÑÈíÉ

 

ãÏÑÓÉ Úáæã ÇáÅÚáÇã
 ÇáãÛÑÈ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáãÍãÏíÉ ááãåäÏÓíä
Avenue Ibnsina  Õ.È. 765 Agdal
ÇáåÇÊÝ : (037)  77.26.47  -  ÇáÝÇßÓ : (037)  77.88.53
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ
Õ.È..1483
ÇáåÇÊÝ :  (044) 30.06.98  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 30.36.47
ãÑÇßÔ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÔÑíÚÉ
Õ.È.. 60
ÇáåÇÊÝ :  (055) 64 12 23  -  ÇáÝÇßÓ : : (055) 64 03 07
ÝÇÓ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÔÑíÚÉ
Õ.È.. 52
ÇáåÇÊÝ :  (048) 24.18.68  -  ÇáÝÇßÓ :  (048) 24.12.28
ÃßÇÏíÑ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ
Õ.È.. 42
ÇáåÇÊÝ :  (055) 64 16 64  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 64 13 04
ÝÇÓ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È.. 524 Oujda
ÇáåÇÊÝ :   (056) 74 47 42  -  ÇáÝÇßÓ :   (056) 74 47 45
æÌÏÉ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È..4
ÇáåÇÊÝ :  (044) 30 30 32  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 30.32.65
ãÑÇßÔ– ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È..3102  
ÇáåÇÊÝ :  (055) 45.20.92  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 45.20.96
ãßäÇÓ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È.. 577
ÇáåÇÊÝ :  (023) 44.40.01  
ÓØÇÊ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È. 145
ÇáåÇÊÝ :  (023) 31 46 82  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 31 46 81
ãÍãÏíÉ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È.. 524 Oujda
ÇáåÇÊÝ :   (056) 74 47 85  -  ÇáÝÇßÓ :   (056) 74 47 41
æÌÏÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ

Õ.È..S. 17
ÇáåÇÊÝ :  (044) 30 27 42  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 30.20.39
ãÑÇßÔ– ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..4009  
ÇáåÇÊÝ :  (055) 53.69.68  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 53.72.52
ãßäÇÓ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..26  
ÇáåÇÊÝ :  (039) 97.93.93  -  ÇáÝÇßÓ :  (039) 97.91.28
ÊØæÇä – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..27
ÇáåÇÊÝ :    -  ÇáÝÇßÓ : (043) 34.22.44
ÇáÌÏíÏÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È.. S 29
ÇáåÇÊÝ :  (048) 22.05.58  -  ÇáÝÇßÓ :  (048) 22.16.20
ÃßÇÏíÑ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..70
ÇáåÇÊÝ :  (023) 48.36.54  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 48.17.72
Èäí ãáÇá - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
 ÏÇÑ ÇáãåÑÇÒ
Õ.È.. 50 ÝÇÓ
ÇáåÇÊÝ :  (055) 65 92 26  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 64 08 44
ÝÇÓ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È.. 1040
ÇáåÇÊÝ :  (037) 77-18-73 / 77-18-93 / 77-19-89 / 77-54-93 / 77-48-91  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 77 20 68
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..401
ÇáåÇÊÝ :  (037) 37.22.04  -  ÇáÝÇßÓ : (037) 37.21.52
ÇáÞäíØÑÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Úíä ÇáÔÞ
Õ.È. 8507
ÇáåÇÊÝ :  (022) 21 02 08  -  ÇáÝÇßÓ :   (022) 21 49 74
ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
ÇÈä ãÓíß
Õ.È. 79 51
ÇáåÇÊÝ :  (022) 70 30 16  -  ÇáÝÇßÓ :   (022) 70 51 00
Casablanca - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
 Õ.È.. 546
ÇáåÇÊÝ :  (023) 32 48 73/74  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 32 53 77
ÇáãÍãÏíÉ - ÇáãÛÑÈ


ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ ÓÇíÓ
Õ.È.. 59 ÝÇÓ
ÇáåÇÊÝ :  (055) 64 41 12  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 64 09 84
ÝÇÓ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã
Õ.È.. 524 æÌÏÉ
ÇáåÇÊÝ :   (056) 74 47 47  -  ÇáÝÇßÓ :   (056) 74 47 49
æÌÏÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã
Õ.È..2121  
ÇáåÇÊÝ :  (039) 97.24.23  -  ÇáÝÇßÓ :  (039) 99.45.00
ÊØæÇä - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã
Õ.È..133
ÇáåÇÊÝ :  (037) 37.16.45  -  ÇáÝÇßÓ : (037) 37.27.70
ÇáÞäíØÑÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã
Õ.È.. 28
ÇáåÇÊÝ :  (048) 22.02.67  -  ÇáÝÇßÓ :  (048) 22.01.00
ÃßÇÏíÑ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ Úáæã ÇáÊÑÈíÉ

ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ


ßáíÉ ÇáÚáæã ÏÇÑ ÇáãåÑÇÒ
Õ.È.. 1796
ÇáåÇÊÝ :  (055) 64 23 98/94  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 64 25 00
Fès - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã æÇáÊßäæáæÌíÇ
Õ.È.. 577
ÇáåÇÊÝ :  (023) 40.09.40  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 40.09.69
Settat - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã Úíä ÇáÔÞ
Õ.È. 5366

ÇáåÇÊÝ :  (022) 23 06 82  -  ÇáÝÇßÓ :  (022) 23 06 74
Casablanca - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇÈä ãÓíß
Õ.È. 7955
ÇáåÇÊÝ :  (022) 70 46 71  -  ÇáÝÇßÓ :  (022) 70 46 75
ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È.. 721  
ÇáåÇÊÝ :  (037) 77 27 32  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 77 26 16
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È. 8110
ÇáåÇÊÝ :  (022) 27 07 05  -  ÇáÝÇßÓ :  (022) 25 02 01
ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã -ÓÇíÓ
Õ.È.. 2202
ÇáåÇÊÝ :  (055) 60 80 14  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 60 82 14
Fès - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã- ÇáÓãáÇáíÉ
Õ.È..S. 15
ÇáåÇÊÝ :  (044) 43 46 49  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 43 46 49
ãÑÇßÔ- ÇáãÛÑÈ


ßáíÉ ÃÕæá ÇáÏíä
Õ.È..95  
ÇáåÇÊÝ :  (039) 97.11.07  -  ÇáÝÇßÓ :  (039) 97.93.69
ÊØæÇä - ÇáãÛÑÈ

ãÚåÏ ÇáÍÓä ÇáËÇäí ááÈíØÑÉ æÇáÒÑÇÚÉ
Õ.È.: 6202 ãÏíäÉ ÇáÚÑÝÇä
ÇáåÇÊÝ : (037)  77-17-58/59/45  -  ÇáÝÇßÓ : (037)  77-81-35/212-77-58-38
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ãÚåÏ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÇÝÑíÞíÉ
ÇáåÇÊÝ :   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÅÍÕÇÁ æÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÊØÈíÞí
6217, ãÏíäÉ ÇáÚÑÝÇä 
ÇáåÇÊÝ : (037)  77-48-59/60 77-09-26/15  -  ÇáÝÇßÓ : (037) 77-94-57
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ


ÇáãÚåÏ ÇáÚáãí
 Õ.È.. 703 ÃßÏÇá
ÇáåÇÊÝ : (037) 77 45 48/49/50/55  -  ÇáÝÇßÓ : (037)  77 45 70 
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ


ÇáãÚåÏ ÇáÌÇãÚí ááÈÍË ÇáÚáãí 
ÇáåÇÊÝ : 07 77 18 61  -  ÇáÝÇßÓ : (037)  77 21 35
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÚÈÏ Çáãáß ÇáÓÚÏí
 Õ.È.. 211 ãÇÑÊíá   
ÇáåÇÊÝ :  (039) 97 93 16 / 97 90 99  -  ÇáÝÇßÓ :  (039) 97 91 51
ÊØæÇä - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇáÃÎæíä
 Õ.È. 104  ÅÝÑÇä 53000
ÇáåÇÊÝ :  (055) 56 77 77/56.20.00  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 56 71 50
ÅÝÑÇä - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ÔÚíÈ ÇáÏßÇáí 
Õ.È.. 299   24000
ÇáåÇÊÝ :  (043) 34 44 47/48  -  ÇáÝÇßÓ :  (043) 34 44 49
ÇáÌÏíÏÉ - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ÇáÞÇÖí ÚíÇÖ
ÇáåÇÊÝ :  (044) 43 48 85  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 43 44 94
ãÑÇßÔ - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ÇáÍÓä ÇáÃæá
Õ.È.. 577
ÇáåÇÊÝ :  (023) 72.12.74  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 72.12.75
ÓØÇÊ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇáÍÓä ÇáËÇäí Úíä ÇáÔÞ
 Õ.È. 91 67
ÇáåÇÊÝ :  (022) 27 37 37 / 26 26 72  -  ÇáÝÇßÓ :  (022) 27 61 50
ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇáÍÓä ÇáËÇäí ÇáãÍãÏíÉ
  Õ.È.. 150   
ÇáåÇÊÝ :  (023) 31 46 35/36   -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 31 46 34
ÇáãÍãÏíÉ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇÈä ØÝíá
  Õ.È.. 242   
ÇáåÇÊÝ :  (037) 37 28 09  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 37 40 52
ÇáÞäíØÑÉ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇÈä ÒåÑ
Õ.È.. S 32
ÇáåÇÊÝ :  (048) 22 70 17 / 22 71 25  -  ÇáÝÇßÓ :  (048) 22 72 60
ÃßÇÏíÑ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ãÍãÏ ÇáÃæá
Õ.È.. 524   
ÇáåÇÊÝ :   (056) 74 47 85 / 74 47 83  -  ÇáÝÇßÓ :   (056) 74 47 79
æÌÏÉ - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ãÍãÏ ÇáÎÇãÓ  ÇáÓæíÓí
 Õ.È.. 8007  
ÇáåÇÊÝ :  (037) 68 11 60  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 68 11 63
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ãÍãÏ ÇáÎÇãÓ ÃßÏÇá
 Õ.È.. 554
ÇáåÇÊÝ :  (037) 67 33 18 / 45  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 67 14 01
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ãæáÇí ÅÓãÇÚíá
Õ.È.. 298 
ÇáåÇÊÝ :  (055) 52 63 78 / 52 61 39  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 52 73 14
ãßäÇÓ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÓíÏí ãÍãÏ  Èä ÚÈÏ Çááå
  Õ.È. 2626
ÇáåÇÊÝ :  (055) 62 55 85/86  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 62 24 01
ÝÇÓ - ÇáãÛÑÈ

ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáÌÒÇÆÑíÉ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáæØäíÉ ááÃÔÛÇá ÇáÚãæãíÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 58.50.37   -  ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáæØäíÉ ááÅÏÇÑÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 60.09.23   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 60.49.41
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÇäÓÇäíÉ
 Route Ain El Bey Constantine
ÇáåÇÊÝ : (04) 69.48.73   -  ÇáÝÇßÓ : (04) 68.46.55
ÞÓäØíäÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÇäÓÇäíÉÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 59.50.38   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 77.09.16
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ
ÇáåÇÊÝ : 213-02 59 67 12    -  ÇáÝÇßÓ : 213- 02  23 49 75
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÏÑÇÓÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 64.27.61   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 64.99.37
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÍÖÇÑÉ ÇáÇÓáÇãíÉ
 Õ.È.. 1541 
ÇáåÇÊÝ : (06) 34.05.80   -  ÇáÝÇßÓ : (06) 34.85.31
æåÑä  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÒÑÇÚÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 52.47.81 à 84   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 52.59.04
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÊÎØíØ æÇáÇÍÕÇÁ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 91.21.33 à 39   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 91.21.39
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÈÍË ÇáÒÑÇÚí
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 75.63.15   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÈÍË ÇáÛÇÈæí
Õ.È.. 37,ÔÑÇßÉ
ÇáåÇÊÝ : (02) 79.89.98/79.72.96  -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááãÚáæãíÇÊ
 Õ.È. 68M  
ÇáåÇÊÝ :  213  2   51 60 77;  213  2  51 63 91   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÊÏÈíÑ æÇáÊÎØíØ

ÇáåÇÊÝ : (02) 80.17.61 à 64   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

æÍÏÉ ÇáÈÍË Ýí ÅÚÏÇÏ ÇáËÑÇÈ
 98 Route National N°1 Õ.È.. 24 Birkhdem
ÇáåÇÊÝ : (02) 56.26.04   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÌÒÇÆÑ 

ÇáåÇÊÝ : (2132)71-02-30 / (2132)71-02-43 / (2132)71-95-13   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÚäÇÈÉ 
 
ÇáåÇÊÝ : (213)  (8) 87 29 07/ 87 29 08 / 87 24 10   -  ÇáÝÇßÓ : (213) (8) 87 24 36
ÚäÇÈÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ  ÈÇÊäÉ 

ÌÇãÚÉ ÈÌÇíÉ

ÌÇãÚÉ ÇáÓÇäíÉ

ÌÇãÚÉ ÊáãÓÇä

ÌÇãÚÉ ãÓÊÛÇäã

ÌÇãÚÉ ÈæãÑÏÇÓ

ÌÇãÚÉ ÓßíßÏÉ

ÌÇãÚÉ ÇáÃÛæÇØ

ÌÇãÚÉ ÊíÇÑÊ

ÌÇãÚÉ Ó ÈáÚÈÇÓ

ÌÇãÚÉ ÊíÒí æÒæ

ÌÇãÚÉ ÞÇáãÉ

ÌÇãÚÉ Èä Ãßäæä

ÇáåÇÊÝ : (02) 79.23.23/79.03.12   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÞÓäØíäÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (04) 69.73.86   -  ÇáÝÇßÓ : (04) 69.09.16
ÞÓäØíäÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ Ïáí ÈÑÇåíã
 Rue bois des cars
ÇáåÇÊÝ : (02) 36.45.51   -  ÇáÝÇßÓ :
Ïáí ÈÑÇåíã  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ
  Õ.È.. 41 
ÇáåÇÊÝ : (02) 36.11.12   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 36.95.92
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑ

ÇáåÇÊÝ : (08) 20.24.84   -  ÇáÝÇßÓ : (08) 20.48.32
ÚäÇÈÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑ
 U. Centrale RTE Ain El Bey
ÇáåÇÊÝ : (04) 69.53.55   -  ÇáÝÇßÓ : (04) 68.96.43
ÞÓäØíäÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑ
 Õ.È.. 1807 El Menouar
ÇáåÇÊÝ : (06) 34.27.86   -  ÇáÝÇßÓ : (06) 34.27.86
æåÑä  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ æåÑä
 BP. 1524  El MNAOUER
ÇáåÇÊÝ :  (213) 6 41.61.55 / 641.60.75   -  ÇáÝÇßÓ : (213) 6 41.60.72
æåÑä  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÃãíÑ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ááÌÑÇÓÇÊ ÇáÇÓáÇãíÉ
Õ.È. 145
ÇáåÇÊÝ : 213 04  92 22 91  -  ÇáÝÇßÓ : 213.04.92.21.41
ÞÓäØíäÉ - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ  ãÊæÑí ÞÓäØíäÉ
ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÈæãÏíä ááÚáæã æÇáÊÞäíÇÊ
Õ.È.. 32 r
ÇáåÇÊÝ : (02) 51.55.75   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 51.59.92
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

áãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ ÃäÙÑ ÇáãæÞÚ Úáì ÇáÃäÊíÑäíÊ
ÇáÌÒÇÆÑ Úáì ÇáÎØ

 

ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáÊæäÓíÉ

 

ãÑßÒ ÇáãäÔæÑÇÊ ÇáÌÇãÚíÉ ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ (CPU)

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 874 000  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 871 677
1060 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáæØäíÉ ááåäÏÓÉ ÇáãÚãÇÑíÉ æÇáÊÚãíÑ ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ
1005 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 891 333 ou (216 1) 571 861  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 571 861
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÃÓÇÊÐÉ
8, Place de Chevaux El Gorgani
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 562 305  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 562 998
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÊÌÇÑÉ
ÇáåÇÊÝ :  (216 1) 703 767  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 704 667
2035 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÝäæä ÇáÌãíáÉ
1005 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 571 898  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 668 271
 - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÍÞæÞ
 10, 
ÇáåÇÊÝ : (216) 4 272445; -  ÇáÝÇßÓ : (216) 4 272245
4029 SÇáÝÇßÓ -  ÕÝÇÞÓ-  ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÓíÇÓíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216) 3 232 769 ou (216) 3 231 162  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 3 234 477
4029 ÓæÓÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÓíÇÓíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 871 828  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 874 612
1060 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ ãäæÈÉ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 621 60 ou (216 1) 621 391  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 600 910
2010 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Rakada
ÇáåÇÊÝ : (216) 7 222 030 ou (216) 7 234 453  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 7 229 926
3100 ÇáÞíÑæÇä - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
ÇáåÇÊÝ : (216) 3 301 801 ou (216) 3 301 800  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 3 301 903
4029 ÓæÓÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 870 277  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 872 104
1060 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáÇäÓÇäíÉ
29, boulevard du 9 avril
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 560 858 ou (216 1) 560 950  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 567 551
1008 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÓíÇÓíÉ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 753 892  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 766 919
2049 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ãÚåÏ ÈæÑÞíÈÉ ááÛÇÊ ÇáÍíÉ

ÇáåÇÊÝ :  (216 1) 832 418 ou (216 1) 830 389  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 833 684
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ãÚåÏ ÇáÕÍÇÝÉ æÚáæã ÇáÇÚáÇã

ÇáåÇÊÝ :  (216 1) 335 228 ou (216 1) 335 216  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 348 596
1008 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ãÚåÏ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÚáíÇ ÈÞÑØÇÌ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 775 592  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 775 944
2016 ÞÑØÇÌ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÊÑÇË

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 261 693  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 562 452
1008 ÈÇÈ ÇáãäÇÑÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÔÛá æÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 703 103  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 706 707
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÝä ÇáÊÚÈíÑí
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 782 574  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 783 468
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááãÍÇÓÈÉ æÇáÇÏÇÑÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 70 10 18  -  ÇáÝÇßÓ :
2035 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí áÊæËíÞ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 798 548 ou (216 1) 792 265  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 794 117
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÊÏÈíÑ

ÇáåÇÊÝ : (216) 3 237 709 ou (216) 3 234 703  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 3 237 355
4000 ÓæÓÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÊÏÈíÑ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 560 313  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 568 767
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÊÑÈíÉ æÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 564 727 ou (216 1) 563 253  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 568 954
2000 áæÈÇÑÏæ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí Íæá ÊÇÑíÎ ÇáÍÑßÉ ÇáæØäíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 881 607 ou (216 1) 880 341  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 881 263
2092 ÇáãäÇÑ - ÊæäÓ

 

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááãæÓíÞì
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 257 526 ou (216 1) 341 639  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 245 575
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

æÍÏÉ ÇáÈÍË 'ÇáÊÇÑíÎ æÇáÏÇßÑÉ' ÌÇãÚÉ ãäæÈÉ
 ÊæäÓ
 

ÌÇãÚÉ ÇáÍÞæÞ æÇáÇÞÊÕÇÏ æÇáÊÏÈíÑ
 Õ.È.. 106
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 787 502  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 788 768   
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÌÇãÚÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÝäæä æÇáÚáæã ÇáÇäÓÇäíÉ (ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ I)
29, rue Asdrubal  Õ.È.. 106
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÌÇãÚÉ ÇáãÑßÒ
Õ.È.. 526
ÇáåÇÊÝ : (216) 3 234 011 ou (216) 3 234 012  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 3 234 014 ou (216) 3 234 013
4002 ÓæÓÉ - ÊæäÓ

ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáãæÑíÊÇäíÉ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ
 Õ.È.: 5026  äæÇßÔæØ-ãæÑíÊÇäíÇ
  Tel : +222 25 13 82
  ÇáÝÇßÓ : +2222 53997

 

<
×