ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáãÛÇÑÈíÉ

ÇáÌÇãÚÇÊ  ÇáãÛÑÈíÉ

 

ãÏÑÓÉ Úáæã ÇáÅÚáÇã
 ÇáãÛÑÈ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáãÍãÏíÉ ááãåäÏÓíä
Avenue Ibnsina  Õ.È. 765 Agdal
ÇáåÇÊÝ : (037)  77.26.47  -  ÇáÝÇßÓ : (037)  77.88.53
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ
Õ.È..1483
ÇáåÇÊÝ :  (044) 30.06.98  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 30.36.47
ãÑÇßÔ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÔÑíÚÉ
Õ.È.. 60
ÇáåÇÊÝ :  (055) 64 12 23  -  ÇáÝÇßÓ : : (055) 64 03 07
ÝÇÓ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÔÑíÚÉ
Õ.È.. 52
ÇáåÇÊÝ :  (048) 24.18.68  -  ÇáÝÇßÓ :  (048) 24.12.28
ÃßÇÏíÑ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ
Õ.È.. 42
ÇáåÇÊÝ :  (055) 64 16 64  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 64 13 04
ÝÇÓ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È.. 524 Oujda
ÇáåÇÊÝ :   (056) 74 47 42  -  ÇáÝÇßÓ :   (056) 74 47 45
æÌÏÉ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È..4
ÇáåÇÊÝ :  (044) 30 30 32  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 30.32.65
ãÑÇßÔ– ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È..3102  
ÇáåÇÊÝ :  (055) 45.20.92  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 45.20.96
ãßäÇÓ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È.. 577
ÇáåÇÊÝ :  (023) 44.40.01  
ÓØÇÊ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È. 145
ÇáåÇÊÝ :  (023) 31 46 82  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 31 46 81
ãÍãÏíÉ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È.. 524 Oujda
ÇáåÇÊÝ :   (056) 74 47 85  -  ÇáÝÇßÓ :   (056) 74 47 41
æÌÏÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ

Õ.È..S. 17
ÇáåÇÊÝ :  (044) 30 27 42  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 30.20.39
ãÑÇßÔ– ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..4009  
ÇáåÇÊÝ :  (055) 53.69.68  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 53.72.52
ãßäÇÓ – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..26  
ÇáåÇÊÝ :  (039) 97.93.93  -  ÇáÝÇßÓ :  (039) 97.91.28
ÊØæÇä – ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..27
ÇáåÇÊÝ :    -  ÇáÝÇßÓ : (043) 34.22.44
ÇáÌÏíÏÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È.. S 29
ÇáåÇÊÝ :  (048) 22.05.58  -  ÇáÝÇßÓ :  (048) 22.16.20
ÃßÇÏíÑ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..70
ÇáåÇÊÝ :  (023) 48.36.54  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 48.17.72
Èäí ãáÇá - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
 ÏÇÑ ÇáãåÑÇÒ
Õ.È.. 50 ÝÇÓ
ÇáåÇÊÝ :  (055) 65 92 26  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 64 08 44
ÝÇÓ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È.. 1040
ÇáåÇÊÝ :  (037) 77-18-73 / 77-18-93 / 77-19-89 / 77-54-93 / 77-48-91  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 77 20 68
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Õ.È..401
ÇáåÇÊÝ :  (037) 37.22.04  -  ÇáÝÇßÓ : (037) 37.21.52
ÇáÞäíØÑÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Úíä ÇáÔÞ
Õ.È. 8507
ÇáåÇÊÝ :  (022) 21 02 08  -  ÇáÝÇßÓ :   (022) 21 49 74
ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
ÇÈä ãÓíß
Õ.È. 79 51
ÇáåÇÊÝ :  (022) 70 30 16  -  ÇáÝÇßÓ :   (022) 70 51 00
Casablanca - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
 Õ.È.. 546
ÇáåÇÊÝ :  (023) 32 48 73/74  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 32 53 77
ÇáãÍãÏíÉ - ÇáãÛÑÈ


ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ ÓÇíÓ
Õ.È.. 59 ÝÇÓ
ÇáåÇÊÝ :  (055) 64 41 12  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 64 09 84
ÝÇÓ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã
Õ.È.. 524 æÌÏÉ
ÇáåÇÊÝ :   (056) 74 47 47  -  ÇáÝÇßÓ :   (056) 74 47 49
æÌÏÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã
Õ.È..2121  
ÇáåÇÊÝ :  (039) 97.24.23  -  ÇáÝÇßÓ :  (039) 99.45.00
ÊØæÇä - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã
Õ.È..133
ÇáåÇÊÝ :  (037) 37.16.45  -  ÇáÝÇßÓ : (037) 37.27.70
ÇáÞäíØÑÉ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã
Õ.È.. 28
ÇáåÇÊÝ :  (048) 22.02.67  -  ÇáÝÇßÓ :  (048) 22.01.00
ÃßÇÏíÑ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ Úáæã ÇáÊÑÈíÉ

ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ


ßáíÉ ÇáÚáæã ÏÇÑ ÇáãåÑÇÒ
Õ.È.. 1796
ÇáåÇÊÝ :  (055) 64 23 98/94  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 64 25 00
Fès - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã æÇáÊßäæáæÌíÇ
Õ.È.. 577
ÇáåÇÊÝ :  (023) 40.09.40  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 40.09.69
Settat - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã Úíä ÇáÔÞ
Õ.È. 5366

ÇáåÇÊÝ :  (022) 23 06 82  -  ÇáÝÇßÓ :  (022) 23 06 74
Casablanca - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇÈä ãÓíß
Õ.È. 7955
ÇáåÇÊÝ :  (022) 70 46 71  -  ÇáÝÇßÓ :  (022) 70 46 75
ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È.. 721  
ÇáåÇÊÝ :  (037) 77 27 32  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 77 26 16
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ  
Õ.È. 8110
ÇáåÇÊÝ :  (022) 27 07 05  -  ÇáÝÇßÓ :  (022) 25 02 01
ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã -ÓÇíÓ
Õ.È.. 2202
ÇáåÇÊÝ :  (055) 60 80 14  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 60 82 14
Fès - ÇáãÛÑÈ

ßáíÉ ÇáÚáæã- ÇáÓãáÇáíÉ
Õ.È..S. 15
ÇáåÇÊÝ :  (044) 43 46 49  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 43 46 49
ãÑÇßÔ- ÇáãÛÑÈ


ßáíÉ ÃÕæá ÇáÏíä
Õ.È..95  
ÇáåÇÊÝ :  (039) 97.11.07  -  ÇáÝÇßÓ :  (039) 97.93.69
ÊØæÇä - ÇáãÛÑÈ

ãÚåÏ ÇáÍÓä ÇáËÇäí ááÈíØÑÉ æÇáÒÑÇÚÉ
Õ.È.: 6202 ãÏíäÉ ÇáÚÑÝÇä
ÇáåÇÊÝ : (037)  77-17-58/59/45  -  ÇáÝÇßÓ : (037)  77-81-35/212-77-58-38
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ãÚåÏ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÇÝÑíÞíÉ
ÇáåÇÊÝ :   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÅÍÕÇÁ æÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÊØÈíÞí
6217, ãÏíäÉ ÇáÚÑÝÇä 
ÇáåÇÊÝ : (037)  77-48-59/60 77-09-26/15  -  ÇáÝÇßÓ : (037) 77-94-57
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ


ÇáãÚåÏ ÇáÚáãí
 Õ.È.. 703 ÃßÏÇá
ÇáåÇÊÝ : (037) 77 45 48/49/50/55  -  ÇáÝÇßÓ : (037)  77 45 70 
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ


ÇáãÚåÏ ÇáÌÇãÚí ááÈÍË ÇáÚáãí 
ÇáåÇÊÝ : 07 77 18 61  -  ÇáÝÇßÓ : (037)  77 21 35
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÚÈÏ Çáãáß ÇáÓÚÏí
 Õ.È.. 211 ãÇÑÊíá   
ÇáåÇÊÝ :  (039) 97 93 16 / 97 90 99  -  ÇáÝÇßÓ :  (039) 97 91 51
ÊØæÇä - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇáÃÎæíä
 Õ.È. 104  ÅÝÑÇä 53000
ÇáåÇÊÝ :  (055) 56 77 77/56.20.00  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 56 71 50
ÅÝÑÇä - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ÔÚíÈ ÇáÏßÇáí 
Õ.È.. 299   24000
ÇáåÇÊÝ :  (043) 34 44 47/48  -  ÇáÝÇßÓ :  (043) 34 44 49
ÇáÌÏíÏÉ - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ÇáÞÇÖí ÚíÇÖ
ÇáåÇÊÝ :  (044) 43 48 85  -  ÇáÝÇßÓ :  (044) 43 44 94
ãÑÇßÔ - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ÇáÍÓä ÇáÃæá
Õ.È.. 577
ÇáåÇÊÝ :  (023) 72.12.74  -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 72.12.75
ÓØÇÊ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇáÍÓä ÇáËÇäí Úíä ÇáÔÞ
 Õ.È. 91 67
ÇáåÇÊÝ :  (022) 27 37 37 / 26 26 72  -  ÇáÝÇßÓ :  (022) 27 61 50
ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇáÍÓä ÇáËÇäí ÇáãÍãÏíÉ
  Õ.È.. 150   
ÇáåÇÊÝ :  (023) 31 46 35/36   -  ÇáÝÇßÓ :  (023) 31 46 34
ÇáãÍãÏíÉ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇÈä ØÝíá
  Õ.È.. 242   
ÇáåÇÊÝ :  (037) 37 28 09  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 37 40 52
ÇáÞäíØÑÉ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÇÈä ÒåÑ
Õ.È.. S 32
ÇáåÇÊÝ :  (048) 22 70 17 / 22 71 25  -  ÇáÝÇßÓ :  (048) 22 72 60
ÃßÇÏíÑ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ãÍãÏ ÇáÃæá
Õ.È.. 524   
ÇáåÇÊÝ :   (056) 74 47 85 / 74 47 83  -  ÇáÝÇßÓ :   (056) 74 47 79
æÌÏÉ - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ãÍãÏ ÇáÎÇãÓ  ÇáÓæíÓí
 Õ.È.. 8007  
ÇáåÇÊÝ :  (037) 68 11 60  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 68 11 63
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ãÍãÏ ÇáÎÇãÓ ÃßÏÇá
 Õ.È.. 554
ÇáåÇÊÝ :  (037) 67 33 18 / 45  -  ÇáÝÇßÓ :  (037) 67 14 01
ÇáÑÈÇØ - ÇáãÛÑÈ


ÌÇãÚÉ ãæáÇí ÅÓãÇÚíá
Õ.È.. 298 
ÇáåÇÊÝ :  (055) 52 63 78 / 52 61 39  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 52 73 14
ãßäÇÓ - ÇáãÛÑÈ

ÌÇãÚÉ ÓíÏí ãÍãÏ  Èä ÚÈÏ Çááå
  Õ.È. 2626
ÇáåÇÊÝ :  (055) 62 55 85/86  -  ÇáÝÇßÓ :  (055) 62 24 01
ÝÇÓ - ÇáãÛÑÈ

ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáÌÒÇÆÑíÉ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáæØäíÉ ááÃÔÛÇá ÇáÚãæãíÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 58.50.37   -  ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáæØäíÉ ááÅÏÇÑÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 60.09.23   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 60.49.41
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÇäÓÇäíÉ
 Route Ain El Bey Constantine
ÇáåÇÊÝ : (04) 69.48.73   -  ÇáÝÇßÓ : (04) 68.46.55
ÞÓäØíäÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÇäÓÇäíÉÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 59.50.38   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 77.09.16
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ
ÇáåÇÊÝ : 213-02 59 67 12    -  ÇáÝÇßÓ : 213- 02  23 49 75
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÏÑÇÓÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 64.27.61   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 64.99.37
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÍÖÇÑÉ ÇáÇÓáÇãíÉ
 Õ.È.. 1541 
ÇáåÇÊÝ : (06) 34.05.80   -  ÇáÝÇßÓ : (06) 34.85.31
æåÑä  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÒÑÇÚÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 52.47.81 à 84   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 52.59.04
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÊÎØíØ æÇáÇÍÕÇÁ
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 91.21.33 à 39   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 91.21.39
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÈÍË ÇáÒÑÇÚí
 
ÇáåÇÊÝ : (02) 75.63.15   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÈÍË ÇáÛÇÈæí
Õ.È.. 37,ÔÑÇßÉ
ÇáåÇÊÝ : (02) 79.89.98/79.72.96  -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááãÚáæãíÇÊ
 Õ.È. 68M  
ÇáåÇÊÝ :  213  2   51 60 77;  213  2  51 63 91   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÊÏÈíÑ æÇáÊÎØíØ

ÇáåÇÊÝ : (02) 80.17.61 à 64   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

æÍÏÉ ÇáÈÍË Ýí ÅÚÏÇÏ ÇáËÑÇÈ
 98 Route National N°1 Õ.È.. 24 Birkhdem
ÇáåÇÊÝ : (02) 56.26.04   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÌÒÇÆÑ 

ÇáåÇÊÝ : (2132)71-02-30 / (2132)71-02-43 / (2132)71-95-13   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÚäÇÈÉ 
 
ÇáåÇÊÝ : (213)  (8) 87 29 07/ 87 29 08 / 87 24 10   -  ÇáÝÇßÓ : (213) (8) 87 24 36
ÚäÇÈÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ  ÈÇÊäÉ 

ÌÇãÚÉ ÈÌÇíÉ

ÌÇãÚÉ ÇáÓÇäíÉ

ÌÇãÚÉ ÊáãÓÇä

ÌÇãÚÉ ãÓÊÛÇäã

ÌÇãÚÉ ÈæãÑÏÇÓ

ÌÇãÚÉ ÓßíßÏÉ

ÌÇãÚÉ ÇáÃÛæÇØ

ÌÇãÚÉ ÊíÇÑÊ

ÌÇãÚÉ Ó ÈáÚÈÇÓ

ÌÇãÚÉ ÊíÒí æÒæ

ÌÇãÚÉ ÞÇáãÉ

ÌÇãÚÉ Èä Ãßäæä

ÇáåÇÊÝ : (02) 79.23.23/79.03.12   -  ÇáÝÇßÓ :
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÞÓäØíäÉ
 
ÇáåÇÊÝ : (04) 69.73.86   -  ÇáÝÇßÓ : (04) 69.09.16
ÞÓäØíäÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ Ïáí ÈÑÇåíã
 Rue bois des cars
ÇáåÇÊÝ : (02) 36.45.51   -  ÇáÝÇßÓ :
Ïáí ÈÑÇåíã  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ
  Õ.È.. 41 
ÇáåÇÊÝ : (02) 36.11.12   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 36.95.92
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑ

ÇáåÇÊÝ : (08) 20.24.84   -  ÇáÝÇßÓ : (08) 20.48.32
ÚäÇÈÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑ
 U. Centrale RTE Ain El Bey
ÇáåÇÊÝ : (04) 69.53.55   -  ÇáÝÇßÓ : (04) 68.96.43
ÞÓäØíäÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑ
 Õ.È.. 1807 El Menouar
ÇáåÇÊÝ : (06) 34.27.86   -  ÇáÝÇßÓ : (06) 34.27.86
æåÑä  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ æåÑä
 BP. 1524  El MNAOUER
ÇáåÇÊÝ :  (213) 6 41.61.55 / 641.60.75   -  ÇáÝÇßÓ : (213) 6 41.60.72
æåÑä  - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÇáÃãíÑ ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ááÌÑÇÓÇÊ ÇáÇÓáÇãíÉ
Õ.È. 145
ÇáåÇÊÝ : 213 04  92 22 91  -  ÇáÝÇßÓ : 213.04.92.21.41
ÞÓäØíäÉ - ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ  ãÊæÑí ÞÓäØíäÉ
ÇáÌÒÇÆÑ

ÌÇãÚÉ ÈæãÏíä ááÚáæã æÇáÊÞäíÇÊ
Õ.È.. 32 r
ÇáåÇÊÝ : (02) 51.55.75   -  ÇáÝÇßÓ : (02) 51.59.92
ÇáÌÒÇÆÑ ÇáÚÇÕãÉ  - ÇáÌÒÇÆÑ

áãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ ÃäÙÑ ÇáãæÞÚ Úáì ÇáÃäÊíÑäíÊ
ÇáÌÒÇÆÑ Úáì ÇáÎØ

 

ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáÊæäÓíÉ

 

ãÑßÒ ÇáãäÔæÑÇÊ ÇáÌÇãÚíÉ ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ (CPU)

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 874 000  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 871 677
1060 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáæØäíÉ ááåäÏÓÉ ÇáãÚãÇÑíÉ æÇáÊÚãíÑ ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ
1005 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 891 333 ou (216 1) 571 861  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 571 861
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÃÓÇÊÐÉ
8, Place de Chevaux El Gorgani
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 562 305  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 562 998
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÊÌÇÑÉ
ÇáåÇÊÝ :  (216 1) 703 767  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 704 667
2035 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÏÑÓÉ ÇáÚáíÇ ááÝäæä ÇáÌãíáÉ
1005 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 571 898  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 668 271
 - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÍÞæÞ
 10, 
ÇáåÇÊÝ : (216) 4 272445; -  ÇáÝÇßÓ : (216) 4 272245
4029 SÇáÝÇßÓ -  ÕÝÇÞÓ-  ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÓíÇÓíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216) 3 232 769 ou (216) 3 231 162  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 3 234 477
4029 ÓæÓÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÍÞæÞ æÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÓíÇÓíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 871 828  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 874 612
1060 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ ãäæÈÉ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 621 60 ou (216 1) 621 391  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 600 910
2010 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Rakada
ÇáåÇÊÝ : (216) 7 222 030 ou (216) 7 234 453  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 7 229 926
3100 ÇáÞíÑæÇä - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
ÇáåÇÊÝ : (216) 3 301 801 ou (216) 3 301 800  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 3 301 903
4029 ÓæÓÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 870 277  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 872 104
1060 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáÇäÓÇäíÉ
29, boulevard du 9 avril
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 560 858 ou (216 1) 560 950  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 567 551
1008 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÓíÇÓíÉ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 753 892  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 766 919
2049 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ãÚåÏ ÈæÑÞíÈÉ ááÛÇÊ ÇáÍíÉ

ÇáåÇÊÝ :  (216 1) 832 418 ou (216 1) 830 389  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 833 684
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ãÚåÏ ÇáÕÍÇÝÉ æÚáæã ÇáÇÚáÇã

ÇáåÇÊÝ :  (216 1) 335 228 ou (216 1) 335 216  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 348 596
1008 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ãÚåÏ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÚáíÇ ÈÞÑØÇÌ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 775 592  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 775 944
2016 ÞÑØÇÌ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÊÑÇË

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 261 693  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 562 452
1008 ÈÇÈ ÇáãäÇÑÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáæØäí ááÔÛá æÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 703 103  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 706 707
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÝä ÇáÊÚÈíÑí
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 782 574  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 783 468
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááãÍÇÓÈÉ æÇáÇÏÇÑÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 70 10 18  -  ÇáÝÇßÓ :
2035 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí áÊæËíÞ
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 798 548 ou (216 1) 792 265  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 794 117
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÊÏÈíÑ

ÇáåÇÊÝ : (216) 3 237 709 ou (216) 3 234 703  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 3 237 355
4000 ÓæÓÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÊÏÈíÑ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 560 313  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 568 767
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááÊÑÈíÉ æÇáÊßæíä ÇáãÓÊãÑ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 564 727 ou (216 1) 563 253  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 568 954
2000 áæÈÇÑÏæ - ÊæäÓ

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí Íæá ÊÇÑíÎ ÇáÍÑßÉ ÇáæØäíÉ

ÇáåÇÊÝ : (216 1) 881 607 ou (216 1) 880 341  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 881 263
2092 ÇáãäÇÑ - ÊæäÓ

 

ÇáãÚåÏ ÇáÚÇáí ááãæÓíÞì
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 257 526 ou (216 1) 341 639  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 245 575
ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

æÍÏÉ ÇáÈÍË 'ÇáÊÇÑíÎ æÇáÏÇßÑÉ' ÌÇãÚÉ ãäæÈÉ
 ÊæäÓ
 

ÌÇãÚÉ ÇáÍÞæÞ æÇáÇÞÊÕÇÏ æÇáÊÏÈíÑ
 Õ.È.. 106
ÇáåÇÊÝ : (216 1) 787 502  -  ÇáÝÇßÓ : (216 1) 788 768   
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÌÇãÚÉ ÇáÂÏÇÈ æÇáÝäæä æÇáÚáæã ÇáÇäÓÇäíÉ (ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ I)
29, rue Asdrubal  Õ.È.. 106
1002 ÊæäÓ ÇáÚÇÕãÉ - ÊæäÓ

ÌÇãÚÉ ÇáãÑßÒ
Õ.È.. 526
ÇáåÇÊÝ : (216) 3 234 011 ou (216) 3 234 012  -  ÇáÝÇßÓ : (216) 3 234 014 ou (216) 3 234 013
4002 ÓæÓÉ - ÊæäÓ

ÇáÌÇãÚÇÊ ÇáãæÑíÊÇäíÉ

ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ
 Õ.È.: 5026  äæÇßÔæØ-ãæÑíÊÇäíÇ
  Tel : +222 25 13 82
  ÇáÝÇßÓ : +2222 53997

 

<
Commentaires (1)

1. PoiliaHantrat (site web) 21/02/2013

Good design taza2005.e-monsite.com. Offtopic: Who do you think this year will be the winner of the Champions League Cup?
jack white penis acquista levitra pharmacy schools nj

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.